ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Trots op je Lijf: de eenmanszaak Trots op je Lijf, gevestigd te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81963416. Ikbenilana is een handelsnaam van Trots op je Lijf. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten gesloten met Ikbenilana.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Trots op je Lijf een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten/diensten: alle producten die Trots op je Lijf aan de klant levert en de bijbehorende uitgevoerde diensten. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het boetseren en maken van persoonlijke kunstwerken zoals een vrouwentorso en dit afwerken tot een beeld met glazuur, verf of oxide. Tevens de levering van bestaande kunstwerken.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trots op je Lijf en klant krachtens welke Trots op je Lijf de producten zal leveren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Trots op je Lijf worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.trotsopjelijf.nl, www.ikbenilana.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trots op je Lijf gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met Trots op je Lijf dan wel akkoord via de
e-mail verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Trots op je Lijf en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Trots op je Lijf zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Trots op je Lijf zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Trots op je Lijf zal in de offerte aangeven welke producten/diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van het product.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Trots op je Lijf het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Trots op je Lijf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van een voorbeeld van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Trots op je Lijf niet.

3.5. Trots op je Lijf behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 33% of het gehele bedrag vooruit te factureren alvorens Trots op je Lijf start met de uitvoering van de overeengekomen diensten. Het uiteindelijke product wordt geleverd zodra de klant het volledige overeengekomen offertebedrag heeft voldaan. De aanbetaling van 33% dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste afspraak in het atelier te Assen.
3.6. Alle door Trots op je Lijf gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren tenzij anders aangegeven, exclusief verzend- en/of bezorgkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.8. Trots op je Lijf behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Trots op je Lijf behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.10. Trots op je Lijf is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

 

 

 

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Trots op je Lijf zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte of welke overeenkomst dan ook, dan is Trots op je Lijf bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Trots op je Lijf verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Trots op je Lijf binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de diensten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Trots op je Lijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Trots op je Lijf heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Trots op je Lijf zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Trots op je Lijf wenst te annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 33 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Indien door de klant een aanbetaling voldaan is, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding. Daarnaast wordt in ieder geval de te betalen vergoeding uit artikel 4.10 in acht genomen.

4.8. Indien Trots op je Lijf, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Trots op je Lijf gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Trots op je Lijf in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Trots op je Lijf uitgevoerde werk te vergoeden.

4.9. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Trots op je Lijf zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.10. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd en de gederfde inkomsten:

 • annulering tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht: 33% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht: 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht annuleert of niet op het overeengekomen tijdstip voor de opdracht aanwezig is, zal 85% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TROTS OP JE LIJF

5.1. Trots op je Lijf garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Trots op je Lijf spant zich in om de gegevens die Trots op je Lijf voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Trots op je Lijf met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Trots op je Lijf is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Trots op je Lijf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Trots op je Lijf eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Trots op je Lijf en/of overige promotionele uitingen van Trots op je Lijf.

5.6. Trots op je Lijf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Trots op je Lijf tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.7. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen of voorbeelden gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Trots op je Lijf spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9. Bij onjuist gebruik is Trots op je Lijf niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Trots op je Lijf te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Trots op je Lijf onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Trots op je Lijf om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trots op je Lijf zijn verstrekt, heeft Trots op je Lijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Trots op je Lijf steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Trots op je Lijf geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Trots op je Lijf binnen 10 dagen na levering van het product. De klant vrijwaart Trots op je Lijf één jaar na levering van alle diensten en/of producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Trots op je Lijf nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Trots op je Lijf niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Trots op je Lijf inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Trots op je Lijf is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Trots op je Lijf tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de elektronische aankoop van een bestaand product (alle torso’s zijn met de hand vervaardigd en komen niet in aanmerking voor retournering) binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden.

 

Trots op je Lijf mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te geven, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Trots op je Lijf. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die door Trots op je Lijf tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant zoals de geboetseerde vrouwentorso’s en namen, speciale kleuren, data etc.

6.13. Indien de klant Trots op je Lijf de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren/het recht op herroeping.

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant. Gepersonaliseerde, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Trots op je Lijf geaccepteerd.

6.16. Trots op je Lijf kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Trots op je Lijf te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht. De door Trots op je Lijf opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst. Trots op je Lijf zal de producten binnen 4 tot 5 maanden aan de klant leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan zo snel mogelijk bericht.

7.2. Een door Trots op je Lijf vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Trots op je Lijf niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 90 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Trots op je Lijf, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Trots op je Lijf mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Trots op je Lijf beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Aan de leveringsplicht van Trots op je Lijf zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Trots op je Lijf geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.

7.8. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring en/of verdere oxidatie van het beeld kan optreden.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Trots op je Lijf verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Trots op je Lijf biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in 3 vooraf overeengekomen termijnen te betalen. In ieder geval dient de aan de klant verstuurde (aanbetalings-) factuur voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van een particuliere de klant geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft Trots op je Lijf voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De klant kan bezwaren tegen de door Trots op je Lijf verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Trots op je Lijf kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Trots op je Lijf een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.7. Alle door Trots op je Lijf geleverde producten blijven eigendom van Trots op je Lijf totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Trots op je Lijf zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde documentatie, foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Trots op je Lijf tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Trots op je Lijf geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Trots op je Lijf, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Trots op je Lijf en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Trots op je Lijf.

9.4. Alle intellectuele eigendommen op door Trots op je Lijf ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Trots op je Lijf, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Trots op je Lijf geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Trots op je Lijf is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Trots op je Lijf plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Trots op je Lijf vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Trots op je Lijf recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

 

 

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Trots op je Lijf en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Trots op je Lijf gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Trots op je Lijf kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Trots op je Lijf onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.500,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Trots op je Lijf dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trots op je Lijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Trots op je Lijf toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Trots op je Lijf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Trots op je Lijf geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Trots op je Lijf.

10.5. Trots op je Lijf is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Trots op je Lijf voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van Trots op je Lijf.

10.7. Trots op je Lijf is niet verantwoordelijkheid voor de gezondheidstoestand van de klant. Trots op je Lijf geeft voorafgaand aan de afspraak duidelijk instructies bij het maken van het torso. Indien de klant tijdens de afspraak gaat hyperventileren, is Trots op je Lijf hier niet verantwoordelijk voor. De klant dient tevens vooraf aan te geven of hij/zij bekende gezondheidsbeperkingen heeft, of de klant zwanger is, of een lage bloeddruk heeft.

10.8. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen tijdens de afspraken in het atelier.

10.9. Trots op je Lijf aanvaard geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het al dan niet mislukken van de opdracht. In overleg met de klant wordt bepaald wat de vervolgstap of oplossing wordt.

10.10. Trots op je Lijf geeft geen garanties op de gemaakte en geleverde kunstwerken zodra deze zijn opgehaald door de klant. In geval van reparaties aan het beeld zal Trots op je Lijf in overleg met de klant een vergoeding vaststellen.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Trots op je Lijf is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Trots op je Lijf is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties van derden, waar Trots op je Lijf weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Trots op je Lijf kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Trots op je Lijf een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Trots op je Lijf onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Trots op je Lijf of Trots op je Lijf zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Trots op je Lijf, wanprestatie door leveranciers van Trots op je Lijf waardoor Trots op je Lijf haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Trots op je Lijf of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Trots op je Lijf tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Trots op je Lijf in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Trots op je Lijf, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Trots op je Lijf voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Trots op je Lijf;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Trots op je Lijf zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Trots op je Lijf vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 

 

12.7. Trots op je Lijf behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Trots op je Lijf overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Trots op je Lijf zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Trots op je Lijf in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Trots op je Lijf worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Trots op je Lijf aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Trots op je Lijf.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Trots op je Lijf te leveren producten voor rekening komt van Trots op je Lijf, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Trots op je Lijf en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Trots op je Lijf alleen bindend indien en voor zover deze door Trots op je Lijf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Trots op je Lijf spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4. Indien Trots op je Lijf op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.5.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Trots op je Lijf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trots op je Lijf partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.8. De klant en Trots op je Lijf zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Trots op je Lijf en de klant.

 

 

 

 

versie: januari 2022